Regulamin sklepu

R e g u  l a m i n


Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży towarów w ramach sklepu internetowego  działającego pod adresem www.megataniepodlogi.pl, który jest prowadzony przez BEL-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136320, REGON: 891022744, NIP: 884-22-61-455.

 

I. Definicje

 

BEL-POL - BEL-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136320, REGON: 891022744, NIP: 884-22-61-455, telefon do kontaktu (74)8563830 i jest to podmiot sprzedający towary znajdujące się w jego ofercie za pomocą Sklepu.

Kupujący (zwany też Klientem) - osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego megataniepodlogi.pl

Konsument – Kupujący  będący osobą fizyczną, składający zamówienie w sklepie internetowym megataniepodlogi.pl, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

Sklep  – sklep internetowy megataniepodlogi.pl czyli prowadzony przez BEL-POL sklep internetowy, dostępny pod adresem www.megataniepodlogi.pl

Towar lub Towary – rozumie się przez to towary oferowane przez Bel – Pol do sprzedaży detalicznej będące w aktualnej ofercie i dostępne w Sklepie,

Zamówienie – rozumie się przez to zamówienie na towary złożone przez Kupującego w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Konto Klienta – indywidulane konto zabezpieczone indywidualnym hasłem umożliwiające składanie zamówień i zawieranie umów sprzedaży towarów przez Klienta.

 

II. Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy regulamin określa:

1)     warunki techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego;

2)     zasady rejestracji w Sklepie;

3)     zasady korzystania ze Sklepu;

4)     warunki składania zamówień na towar/towary oferowane przez BEL-POL i dostępne w Sklepie;

5)     warunki dostarczania zamówionych towarów/towar Kupującemu;

6)     warunki płatności;

7)     warunki rozwiązywania umów – uprawnienia Kupującego do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;

8)     tryb postępowania reklamacyjnego – zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2.     Sklep jest prowadzony w celu świadczenia przez BEL-POL usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie sprzedaży towarów.  

3.     Do przeglądania stron internetowych Sklepu, w tym przeglądania Sklepu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją  przeglądarki internetowej. Do korzystania z niektórych funkcjonalności sklepu internetowego megataniepodlogi.pl, w tym rejestracji w sklepie internetowym megataniepodlogi.pl, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

4.     W ramach korzystania ze Sklepu zabronione jest dostarczanie przez Kupujących treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego megataniepodlogi.pl lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem.

5.     Przeglądanie towarów oferowanych w Sklepie nie wymaga rejestracji.

6.     Składanie zamówień przez Klienta na towary znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i założeniu Konta Klienta albo po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji to jest bez zakładania Konta Klienta.

III.  Rejestracja

1.     W celu rejestracji w Sklepie  i założenia Konta Klienta  należy wypełnić on-line formularz rejestracyjny, podając dane Klienta zgodnie z wymogiem formularza oraz ustanowić login oraz znane wyłącznie Klientowi hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu i potwierdzić ten fakt klikając w odpowiednią kratkę.

2.     Dane wpisywane do formularza rejestracyjnego muszą zawierać prawdziwe informacje o Kliencie. 

3.     Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Kupującego BEL-POL na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.

4.     Rejestracja oraz korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.

5.     Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych przez Klienta następnie za pomocą ustawień Konta Klienta.

6.     Szczegółowe informacje o złożonych zamówieniach są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 60 miesięcy od daty potwierdzenia zamówienia. Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma po zalogowaniu dostęp do wszystkim swoich zamówień umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w daniu pierwszym.

7.     Konto Klienta utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia Konta Klienta i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia Konta Klienta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

IV. Składanie i realizacja zamówień oraz zawieranie umowy sprzedaży.

1.     Klient może składać zamówienia na towary dostępne w Sklepie  24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 365 dni w roku.

2.     BEL-POL nie prowadzi w Sklepie hurtowej sprzedaży towarów, jak również sprzedaży towarów w celu dalszej ich odsprzedaży.

3.     BEL-POL ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a)     nieopłaconych przez Klienta w terminie 10 dni od dnia złożenia zamówienia,

b)     zamówionych w ilościach hurtowych,

c)     wskazujących na nabycie towarów w celu ich dalszej odsprzedaży,

d)     złożonych na nieprawidłowo wypełnionym zamówieniu,

e)     złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu

4.     W celu złożenia zamówienia należy:

1)     zalogować się w Sklepie na posiadane Konto Klienta lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji i bez zakładania Konta Klienta;

2)     wybrać towar będący przedmiotem zamówienia i umieścić go w koszyku,  a następnie kliknąć w ikonę „Zamawiam”;

3)     jeśli Klient chce wystawienia faktury VAT wpisać dane do wystawienia faktury, jeśli są inne niż dane Klienta;

4)     wpisać dane do dostawy towaru, jeśli jest inny niż adres podany przez Klienta, ;

5)     potwierdzić przez Klienta przyjęcia przez niego obowiązku zapłaty za zamówiony towar klikając w ikonę „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”

5.     W przypadku problemów technicznych bądź chęci uzyskania dodatkowych informacji Klient  może wysłać pytanie na adres: sklep@megataniepodlogi.pl

6.     Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na prawidłową identyfikację  Kupującego, w tym w szczególności adres e-mail. W razie podania przez Klienta niekompletnych danych, których brak spowoduje niemożność  skontaktowania się z Klientem, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu uzyskania danych umożliwiających realizację zamówienia zgodnie z niniejszym regulaminem.

7.     Po złożeniu zamówienia, do Klienta zostaje wysłany na podany przez Klienta e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia wraz z informacją o treści zawartej umowy sprzedaży oraz z podaniem przewidywanego terminu realizacji zamówienia (do 7 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji), a także  z informacją o kosztach transportu (dostawy). Przewidywany termin realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności zamawianego towaru, o czym Klient jest informowany w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zamówienia.

8.     Z chwilą potwierdzenia przez Bel - Pol przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru.

9.     Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta na rachunku BEL-POL z podaniem numeru zamówienia. Wpłata musi obejmować bezwzględnie zapłatę za cały zamówiony towar oraz koszty transportu.

10.  Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Kupującego wyłącznie przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Bel – Pol i jedynie na wyraźne żądanie Kupującego.

11.  Bel – Pol zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

 

V. Ceny towarów i płatność

1.     Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto to znaczy, że  zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów transportu.

2.     Podane w Sklepie ceny obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.

3.     Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany towarów i cen towarów znajdujących się w Sklepie (nie dotyczy to towarów już zamówionych przez Klienta i potwierdzonych przez Sklep zamówieniach do realizacji).

4.     Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty za złożone zamówienie z góry poprzez dokonywanie przelewu na rachunki bankowe BEL-POL wskazane w niniejszym regulaminie.

5.     Przelew za zamówienie należy dokonać na konto BEL-POL: BGŻ BNP PARIBAS: PL25 1600 1462 1812 6561 6000 0001 lub Bank Millenium: 26 1160 2202 0000 0001 8657 6150.

 

VI. Odbieranie zamówień, dostawa i koszty transportu

 

1.     Zamówione towary dostarczane są wyłącznie na terenie Polski przez Bel – Pol lub za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Kupującego w zamówieniu adres.

2.     Klient zostanie powiadomiony o terminie dostawy po tym jak towar zostanie nadany przez BEL-POL (nastąpi zmiana statusu zamówienia). Zmiana terminu dostawy może nastąpić wyłącznie na skutek takich uzgodnień Klienta bezpośrednio z firmą Kurierską.

3.     Koszty transportu naliczane będą w poniższych wysokościach:

·       panele podłogowe – 169 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć zł) za towar znajdujący się na jednej palecie

·       podłogi drewniane – 299 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć zł) za towar znajdujący się na jednej  palecie.

4.     Opłaty wskazane w pkt. 3 będą pobierane w tej wysokości także od palety niepełnej.

5.     Koszty transportu (dostawy) ponosi Kupujący.

6.     Dostawa nie będzie obejmowała dodatkowych czynności w szczególności kosztów rozładunku w miejscu dostawy i wniesienia towarów do budynków i pomieszczeń, a jedynie dostawę pod wskazany adres, gdzie Kupujący będzie zobowiązany do rozładunku i odebrania towaru na swój koszt i ryzyko.

7.     Przy odbiorze towarów Kupujący jest zobowiązany sprawdzić towar pod względem ilości i jakości. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń w czasie odbioru towaru w odbieranej przesyłce należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odmówić przyjęcia towaru. W razie późniejszego wykrycia uszkodzeń mechanicznych należy zawiadomić o tym niezwłocznie Sklep e-mailem pod sklep@megataniepodlogi.pl oraz uzgodnić termin sporządzenia protokołu szkody.

 

 

VII. Rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

 

1.     Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli zamówienie nie zostało przygotowane do wysyłki:

1)     kontaktując się e-mailem pod sklep@megataniepodlogi.pl

2)     samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu (dotyczy Kupującego zarejestrowanego, po zalogowaniu na swoje konto)

2.     Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru towaru,. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy aby  Konsument wysłał z towarem wypełniony formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mailowy sklepu sklep@megataniepodlogi.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu (kliknij aby pobrać formularz).

3.     W przypadku odstąpienia od umowy nieuszkodzony i nieużywany towar Klient powinien zwrócić na adres: BEL-POL Sp. z o.o. ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica  wraz z wydrukowanym, wypełnionym i podpisanym własnoręcznie formularzem - oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz z fakturą VAT lub z paragonem. Konsument powinien zachować dowód nadania przesyłki w celu weryfikacji zachowania terminu zwrotu.

4.     Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter towaru, a także jego cech i funkcjonowania.

5.     Zwrot pieniędzy wpłaconych przez Konsumenta (należność za towar i ewentualne koszty dostarczenia towaru) następuje przelewem na rachunek wskazany przez Konsumenta w formularzu oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub w innej formie uzgodnionej z Konsumentem. W razie zwrotu Konsument zobowiązany jest do dostarczenia do Sklepu podpisanej faktury korygującej. Faktura korygująca wysyłana jest do Kupującego pocztą.

6.     Bezpośrednie koszty zwrotu towaru przez Konsumenta do Sklepu obciążają Konsumenta. Ponadto jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jaki ma charakter towar, oraz jakie są jego cechy i funkcjonalność.

 

 

VIII. Rękojmia i reklamacje z tytułu rękojmi

 

1.     BEL-POL odpowiada wobec Konsumenta za wady towarów - niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym  oraz w przypadku Konsumentów na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

2.     W przypadku uszkodzenia zamówionego towaru w czasie transportu do Klienta lub przesłania towarów z wadą fabryczną Klient może odesłać zakupiony towar do Bel – Pol. Reklamowany towar Klient przesyła na swój koszt  na adres BEL-POL ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica  oraz formularzem reklamacji (kliknij aby pobrać formularz). Wzór formularza reklamacji stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.

3.     Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane po spełnieniu warunków określonych w pkt. VI ppkt. 8 niniejszego regulaminu.

4.     Bel – Pol ponosi względem Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez 2 (dwa) lata od daty dostawy towarów.

5.     Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni licząc od dnia  zgłoszenia. Jeżeli dane w reklamacji lub informacje uniemożliwiają rozpoznanie reklamacji i wymagają uzupełnienia Klient zobowiązany jest niezwłocznie po wezwaniu przez BEL-POL je uzupełnić. Nieistotne dla rozpoznania reklamacji informacje Klient może uzupełnić w trakcie jej rozpoznawania.

6.     W razie niezajęcia przez BEL-POL stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty jej zgłoszenia, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Bel - Pol za zasadną.

7.     W przypadku uznania reklamacji za zasadną Bel – Pol zwróci Klientowi równowartość koszty zwrotu za towaru.

8.     Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona to w pierwszej kolejności Bel – Pol będzie uprawniony do wymiany towaru wadliwego na nowy wolny od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową będzie niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeśli wymiana na towar nowy wolny od wad będzie niemożliwa, Bel – Pol zwróci Klientowi równowartość  ceny reklamowanego towaru oraz kosztów dostawy, lub po wyrażeniu zgody przez Klienta, wyda mu inny dostępny w sklepie towar.

9.     W przypadku zgody Klienta na wymianę towaru zgodnie z pkt. 8 powyżej koszt ponownej dostawy towaru ponosi Bel – Pol.

10.  Klient nabywający towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Bel – Pol  z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów ogranicza się do uprawnienia Klienta do wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo naprawienia towaru poprzez usunięcie wad. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Bel – Pol z tytułu rękojmi za wady towaru w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność BEL-POL za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił za nabycie danego towaru.

11.  Reklamacje zgłaszane po upływie dwóch lat od dnia dostawy towaru nie podlegają rozpatrzeniu. Klient nie będący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w terminie 14 dni od dnia dostawy i nie zawiadomił niezwłocznie Bel – Pol o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Bel – Pol niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

12.  Jakiekolwiek postanowienie niniejszego pkt. VIII nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających towary jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

IX. Gwarancja

 

Towary sprzedawane przez BEL-POL mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. BEL-POL nie udziela żadnej gwarancji na sprzedawane towary. Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący może wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta załączonymi do towarów. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany towar) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

X. Dane osobowe

Dane osobowe podawane przez Klientów (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia w Sklepie bez rejestracji) w Sklepie podlegają ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.).

1.     Administratorem danych osobowych jest BEL-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy,                              ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136320, REGON: 891022744, NIP: 884-22-61-455.

2.     Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Kupującego wyłącznie w poniższym celu i zakresie:

1)     w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

2)     w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3)     w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

3.     Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane również w celu przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez BEL-POL Sp. z o.o. oraz podmioty trzecie, z którymi BEL-POL Sp. z o.o. współpracuje na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody.

4.     Dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi oraz przez okres niezbędny do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków, nałożonych przez przepisy prawa.

5.     Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym warunkiem do utworzenia konta i złożenia zamówienia w sklepie internetowym BEL-POL sp. z o.o. i realizacji tego zamówienia.

6.     Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania, a także do przenoszenia danych.

7.     Kupujący ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO lub w celach marketingu bezpośredniego.
8.     Kupujący ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.     W sprawach związanych z ochroną danych Kupujący może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w BEL-POL sp. z o.o., adres e-mail: ochronadanych@bel-pol.com.pl.
10.   Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli zdaniem Kupującego przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych.
11.   Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
12.   Dane osobowe Kupującego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


X. Postanowienia końcowe.

 

1.     Zdjęcia towarów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu, gdyż odzwierciedlenie kolorów może odmiennie prezentować się na różnych typach monitorów.

2.     Złożenie zamówienia w Sklepie wymaga każdorazowego zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

3.     Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką w szczególności jest:

1)     konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

2)     konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

3)     rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu;

4)     konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;

5)     zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;

6)     przeciwdziałanie nadużyciom;

7)     siły wyższej;

8)     w innych sytuacjach, gdy będzie to zmierzało do uatrakcyjnienia funkcjonowania Sklepu i jakości świadczonych usług.

4.     Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej www.megataniepodlogi.pl i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.

5.     Korzystanie przez Klienta z portalu lub usług Sklepu po wprowadzeniu zmian regulaminu oznacza ich akceptację.

6.     Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sklep informuje, że korzystanie z usług świadczonych droga elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem usługi świadczonej droga elektroniczną stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu (kliknij aby pobrać załącznik).

7.     Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące w szczególności : Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych.

8.     Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sklepem, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby BEL-POL.

9.     W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce cookies.

10.  Część niniejszego regulaminu stanowią następujące załączniki:

1)     Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi;

2)     Załącznik nr 2 –  Wzór formularza reklamacji

3)     Załącznik nr 3 – Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem usługi świadczonej drogą elektroniczną

 

Copyright © 2021 Mega-Tanie-Podlogi | Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: Graff

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.

» przeczytaj wszystkie opinie